*

clickstream

The trail of mouse clicks made by a user performing a particular operation on the computer. It often refers to linking from one page to another on the World Wide Web.

clickstream
Vết của các lần nhấp chuột được thực hiện do người dùng thực thi một thao tác cụ thể trên máy tính. Nó thường ám chỉ việc liên kết từ trang này đến trang khác trên World Wide Web.


Published:

PAGE TOP ↑