*

client application

An application running in a workstation or personal computer on a network.

client application
Một trình ứng dụng chạy trong một trạm làm việc hay máy tính cá nhân trên một mạng.


Published:

PAGE TOP ↑