*

client

(1) A workstation or personal computer in a client/server environment. See client/server.

(2) One end of the spectrum in a request/supply relationship between programs. See X Window and OLE.

client
(1) Một trạm làm việc hay máy tính cá nhân trong một môi trường client server. Xem client server.

(2) Một đầu của phổ trong một mối quan hệ cung/cầu giữa các chương trình. Xem X Windows và OLE.


Published:

PAGE TOP ↑