*

clientbased application

In a local area network, an application that resides on a personal computer workstation and is not available for use by others on the network. Client based applications do not make sharing common data easy, but they are resistant to the systemwide failure that occurs when a server based application becomes unavailable after the file server crashes. See client/server network, file server, local area network (LAN), and serverbased application.

clientbased application
Trong mạng máy tính, đây là trình ứng dụng được cất riêng trong một trạm công tác và các trạm khác không được sử dụng nó. Máy dịch vụ tập tin bị hỏng sẽ không ảnh hưởng đến các trình ứng dụng cất riêng này. Mặt khác, các gói phần mềm đặc biệt không phải cài đặt trên các trạm công tác khách, nếu mạng không ua được giấy phép cho các gói đó. Xem client/server network, file server, local area network (LAN), và serverbased application.


Published:

PAGE TOP ↑