*

client/server architecture

An architecture in which the client (personal computer or workstation) is the requesting machine and the server is the supplying machine. Servers can be highspeed microcomputers, minicomputers or even mainframes. The client provides the user interface and performs the application processing. The server maintains the databases and processes requests from the client to extract data from or update the database.

client/server architecture
Một cấu trúc trong đó client (máy tính cá nhân hay trạm làm việc) là máy máy yêu cầu và server là máy cung cấp. Các server có thể là những máy vi tính có tốc độ cao, các máy tính mini hoặc ngay cả máy chủ. Client cung cấp giao diện người dùng và thực hiện một số hoặc tất cả công việc xử lý trình ứng dụng. Server duy trì các cơ sở dữ liệu và xử lý các yêu cầu từ client để trích dữ liệu từ hoặc cập nhật cơ sở dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑