*

clipping level

A disk’s ability to maintain its magnetic properties and hold its content. A high quality level range is 6570%; low quality is below 55%.

clipping level
Khả năng của đĩa tiếp tục duy trì các từ tính ​​của nó và chứa nội dung của nó. Một mức độ chất lượng cao là 6570%; chất lượng thấp dưới 55%.


Published:

PAGE TOP ↑