*

clipping

Cutting off the outer edges or boundaries of a word, single or image. See scissoring.

clipping
Cắt xén các mép bên ngoài hay các biên của một từ, tín hiệu hay ảnh. Xem scissoring.


Published:

PAGE TOP ↑