*

clock doubling

Doubling the internal processing speed of a CPU while maintaining the original clock speed for I/O transfers in and out of the chip.

clock doubling
Tăng gấp đôi tốc độ xử lý bên trong của một CPU trong khi duy trì tốc độ đồng hồ gốc cho các lần chuyển tải I/O vào và ra chip.


Published:

PAGE TOP ↑