*

clock speed

The internal heartbeat of a computer. The clock circuit uses fixed vibrations generated from a quartz crystal to deliver a steady stream of pulses to the CPU. See MHz.

clock speed
Nhịp đập bên trong của một máy tính. Mạch đồng hồ sử dụng số lần rung cố định được tạo ra từ một tinh thể thạch anh để gởi một dòng xung ổn định đến CPU. Xem MHz.


Published:

PAGE TOP ↑