*

clock tripling

Tripling the internal processing speed of a CPU while maintaining the original clock speed for I/O (transfers in/out of the chip).

clock tripling
Tăng gấp ba tốc độ xử lý bên trong của một CPU trong khi duy trì tốc độ đồng hồ gốc cho các lần truyền tải I/O vào và ra chip.


Published:

PAGE TOP ↑