*

clock/calender

An internal time clock and month/year calendar that is kept active with a battery. Its output allows software to remind users of appointments, to determine the age of a transaction and to activate tasks at specified times.

clock/calender
Một đồng thời gian trong và lịch tháng/năm dược họat động với một bộ biện. Số lượng ra của nó cho phép phần mềm nhắc người dùng về các cuộc hẹn, xác định khoảng thời gian của một giao tác và để kích hoạt những vụ vào khoảng thời gian đã xác định.


Published:

PAGE TOP ↑