*

clone

A device that works like the original. It implies 100% functional compatibility.

clone
Một thiết bị hoạt động tương tự như thiết bị gốc. Nó ám chỉ tính tương thích một trăm phần trăm về chức năng.


Published:

PAGE TOP ↑