*

close

In a program that can display more than one document window, to remove a window from the display.

close
Trong chương trình hiển thị nhiều cửa sổ tài liệu, đây là một thao tác để ra khỏi một tập tin và loại bỏ cửa sổ đó khỏi màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑