*

closed architecture

A system whose technical specifications are not made public. Contrast with open architecture.

closed architecture
Một hệ thống có các đặc tính kỹ thuật không được sử dụng rộng rãi. Trái với open architecture.


Published:

PAGE TOP ↑