*

closed shop

An environment in which only data processing staff is allowed access to the computer. Contrast with open shop.

closed shop
Một môi trường trong đó chỉ có nhân viên xử lý dữ liệu mới được phép truy cập vào máy tính. Trái với open shop.


Published:

PAGE TOP ↑