*

closed

With regard to a switch, closed os “on.” Open is “off.”

closed
Liên quan đến các bộ chuyển đổi, được đóng “on”. Được mở là “off”.


Published:

PAGE TOP ↑