*

cluster

The minimum unit od storage on a disk, sectors based on the drive size and OS version. Windows clusters can be as large as 32KB on 2GB drives. That means a 100byte file can take up 32KB of space. On Windows 95 PCs starting in 1998, the brought the cluster size down to 4K.

cluster
Đơn vị lưu trữ tối thiểu trên một đĩa, đây là một số sectors đĩa dựa vào kích cỡ ổ đĩa và phiên bản OS. Các cluster Windows có thể lớn bằng 32KB trên các ổ đĩa 2GB. Điều này có nghĩa một file 100byte có thể chiếm 32KB của khoảng trống. Trên các máy tính Windows 95 bắt đầu vào năm 1996, phương pháp này đã giảm kích cỡ cluster xuống đến 4K.


Published:

PAGE TOP ↑