*

clustering

Using two or more systems that work together. It generally refers to multiple computer systems that are linked together in order to handle variable workloads or to provide continued operation in the event one fails. Each computer may be a multiprocessor system itself. For example, a cluster of four computers, each with four CPUs, would provide a total of 16 CPUs processing simultaneously.

clustering
Sử dụng hai hay nhiều hệ thống làm việc cùng với nhau. Nó thường ám chỉ nhiều hệ thống máy tính được liên kết lại với nhau nhằn xử lý các lượng tải biến đổi và để cung cấp hoạt động liên tục trong trường hợp một hệ thống máy tính nhằm sự cố. Mỗi máy tính có bốn CPU, sẽ cung cấp toàn bộ hoạt động xử lý 16 CPU cùng một lúc.


Published:

PAGE TOP ↑