*

CLUT(Color Look Up Table)

A hardware or software table that contains color mixing information (intensity of red, green and blue) for each color in a palette or series of palettes.

CLUT(Color Look Up Table)
Một bảng phần cứng hay phần mềm có chứa thông tin kết hợp màu (cường độ của màu đỏ, màu xanh lục, và màu xanh dương) cho mỗi màu trong một palette hay một loạt pallet.


Published:

PAGE TOP ↑