*

CMC(Common Messaging Calls)

A programming interface specified by the XAPIA as the standard messaging API for X.400 and other messaging systems. CMC is intended to provide a common API for applications that want to become mail enabled.

CMC(Common Messaging Calls)
Một giao diện lập trình được xác định bởi XAPIA như API thông báo báo chuẩn dành cho X.400 và các hệ thống thông báo khác. CMC được dùng để cung cấp một API chung cho các trình ứng dụng muốn được vận hành bằng mail.


Published:

PAGE TOP ↑