*

CMI(Computer-Managed Instruction)

Using computers to organize and manage an instructional program for students. It helps create test materials, tracks the results and monitors student progress.

CMI(Computer-Managed Instruction)
Sử dụng các máy tính để tổ chức và quản lý một chương trình hướng dẫn cho sinh viên. Nó giúp tạo các tài liệu kiểm tra, theo dõi kết quả và giám sát tiến độ của sinh viên.


Published:

PAGE TOP ↑