*

CMIP(Common Management Infomation Protocol)

Pronounced “Cmip.” A network monitoring and control standard from ISO. CMOT (CMIP over TCP) is a version that runs on TCP/IP networks, and CMOL (CMIP over LLC) runs on IEEE 802 LANs (Ethernet, Token Ring, etc.).

CMIP(Common Management Infomation Protocol)
Được phát âm là “Cmip”. Một tiêu chuẩn điều khiển và giám sát mạng từ ISO. CMOT (CMIP trên TCP) là một phiên bản chạy trên các mạng TCP/IP, và CMOL (CMIP trên LLC) chạy trên các IEEE 802 LAN (Ethernet. Token Ring,…).


Published:

PAGE TOP ↑