*

CMIS(Common Management Infomation Services)

Pronounced “Cmiss.” An OSI standard that defines the functions for network monitoring and control.

CMIS(Common Management Infomation Services)
Được phát âm là “Cmiss”, Một tiêu chuẩn OSI xác định các chức năng để điều khiển và giám sát mạng.


Published:

PAGE TOP ↑