*

Cmite’ consultatif

International Téléphonique et Télégraphique An international organization that sets standards for analog and digital communications involving modems, computer networks digital signal transmission, and fax machines. In the United States, early modem communications standards were proprietary standards, such as the use of the Bell 103 standard for 300 baud telecommunications in place of the CCITT V.21 standard. Increasingly, U.S. firms are switching to CCITT standards. Commonly used, for example, is the V.22bis standard, which governs modem telecommunications at 2400 baud. CCITT standards are also evident in fax machines, which conform to the CCH17 Group 3 standards.

Ủy ban tư vấn quốc tế về điện thoại và điện báo
Một tổ chức quốc tế thiết lập các tiêu chuẩn đối với truyền thông tương tự và số, liên quan đến các modem, các mạng máy tính, truyền tín hiệu số, và các máy fax. Ở Mỹ, những tiêu chuẩn truyền thông cũ đều là các tiêu chuẩn sở hữu riêng, như việc sử dụng chuẩn Bell 103A cho truyền thông cũ đều là các tiêu chuẩn sở hữu riêng, như việc sử dụng chuẩn Bell 103A cho truyền thông 300 baud chẳng hạn. Các hãng của Mỹ chuyển sang dùng chuẩn CCITT ngày càng nhiều. Ví dụ, đang dùng phổ biến chuẩn V.22bis cho truyền thông modem ở tốc độ 2400 baud, và chuẩn CCITT Nhóm 3 cho các máy fax. Xem CCITT protocol.


Published:

PAGE TOP ↑