*

CMOS RAM

A small, batterybacked memory bank in a personal computer that is used to hold time, date and system information such as drive types. In a PC, if disk drives are added, removed or changed, the CMOS memory must be updated in order for the operating system to recognize the new devices. Newer PCs can detect new drives automatically, but older systems require manual editing. Pressing a certain key at boot time, such as Del or F1, accesses the CMOS configuration program.

CMOS RAM
Một ngân hàng bộ nhớ nhỏ có nguồn trả về trong một máy tính cá nhân dùng để chứa các thông tin về thời gian, ngày tháng, chẳng hạn như các loại ổ đĩa. Trong một máy tính, nếu các ổ đĩa được bổ sung, được tháo rời hoặc thay đổi, bộ nhớ CMOS phải được cập nhật để hệ điều hành nhận biết các thiết bị mới. Các máy tính mới hơn có thể tự động phát hiện những ổ đĩa mới, nhưng các hệ thống cũ hơn đòi hỏi thao tác hiệu chỉnh bằng tay. Việc nhấn một phím cụ thể vào thơi gian khởi động chẳng hạn như Del hay F1 sẽ truy cập chương trình cấu hình CMOS.


Published:

PAGE TOP ↑