*

CMOS(Complementary MOS)

Pronounced “C moss.” A type of integrated circuit widely used for processors and memories. It uses PMOS and NMOS transistors in a complementary fashion that results in less power to operate. The term is used loosely to refer to the CMOS RAM in a PC.

CMOS(Complementary MOS)
Được phát âm là “C moss”. Một loại mạch tích hợp được sử dụng rộng rãi cho các bộ xử lý và bộ nhớ. Nó sử dụng các transister RmOS và NMOS theo một kiểu bổ sung nhằm dan đi nguồn điện để vận hành. Thuật ngữ này được dùng không chính xác để ám chỉ CMOS RAM trong một máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑