*

CMS

(1)(Conversational Monitor System) Software that provides interactive communications for IBM’s VM operating system. It allows a user or programmer to launch an application from a terminal and interactively work with it. The CMS counterpart in MVS is called TSO. Contrast with RSCS, which provides batch communications for VM.

(2)(Call Management System) An AT&T call accounting package for its PBXs.

CMS
(1)(Conversational Monitor System) Phần mềm cung cấp sự giao tiếp tương tác cho hệ điệu hành VM của IBM. Nó cho phép người dùng hay nhà lập trình khởi chạy một trình ứng dụng từ một thiết bị đầu cuối và hoạt động tương tác với nó. Bản sao CMS trong trong MVS được gọi là TSO. Trái với RSCS, vốn cung cấp sự truyền thông theo nhóm đối với VM.

(2)(Call Management System) Một bộ chương trình kế toán gọi AT&T dành cho các PBX của nó.


Published:

PAGE TOP ↑