*

CMYK(Cyan Magenta Yellow black)

A color model used for printing. In theory, cyan, magenta and yellow (CMY) can print all colors, but inks are not pure and black comes out muddy. Black ink is required for quality printing. See colors and RGB.

CMYK(Cyan Magenta Yellow black)
Một mô hình học dùng để in. Về mặt lý thuyết, màu lục lam, đỏ tía và màu vàng (CMY) có thể in tất cả màu nhưng các màu mực không phải là các màu thuần túy và màu đen có màu xẩm. Mực đen cần thiết cho việc in có chất lượng. Xem RGB.


Published:

PAGE TOP ↑