*

COBOL(COmmon Business Oriented Language)

A highlevel business programming language that has been the primary business application language on mainframes and minis. It is a complied language and was one of the first highlevel languages developed. Formally adopted in 1960, it stemmed from a language called Flowmatic in the mid 1950s. COBOL requires more writing than other languages, but winds up more readable as a result. For example, multiply hourly rate by hours worked giving gross pay is self explanatory. COBOL os structured into the following divisions:

The following COBOL example converts a Fahrenheit number to Celsius. To keep the example simple, it performs the operation on the operator’s terminal rather than a user terminal.

COBOL(COmmon Business Oriented Language)
Một ngôn ngữ lập trình kinh doanh cấp cao đã là ngôn ngữ ứng dụng kinh doanh chính trên các máy chủ và máy tính mini. Đó là một ngôn ngữ được biên dịch và là một trong ngững ngôn ngữ cấp cao đều tiên được phát triển. Được chính thức chấp nhận vào năm 1960, nó bắt nguồn từ một ngôn ngữ được gọi là Flowmatic vào giữa thập niên 1950. COBOL đòi hỏi nhiều thao tác viết hơn các ngôn ngữ khác, nhưng kết qủa là de đọc hơn. COBOL được cấu trúc thánh các phần chia sau đây:

Ví dụ COBOL sau đây chuyển đổi một sô Fahrenhiet thành Celsiu. Nhằm đơn giản hóa ví dụ này, nó thực hiện hoạt động trên thiết bị đầu cuối của người điều hành thay vì một thiết bị đầu cuối người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑