*

CO(Central Office)

A local telephone company switching station that covers a geographic area such as a town or part of a city.

CO(Central Office)
Một trạm chuyển mạch của công ty điện thoại địa phương phủ khắp một vùng địa lý chẳng hạn như một thị trấn hay một phần của một thành phố.


Published:

PAGE TOP ↑