*

CODASYL(COnference on DAta SYstems Languages)

An organization founded in 1959 by the U.S. Department of Defense. It evolved into a variety of volunteer committees and ultimately disbanded by the mid 1990s. CODASYL was widely known for its definiton of COBOL, but it was also involved with the network database model and the data description language (DDL) for defining database schemas.

CODASYL(COnference on DAta SYstems Languages)
Một bộ chức do bộ quốc phòng Mỹ thành lập vào năm 1959. Tổ chức này phát triển thành nhiều Ủy ban tình nguyện và cuối cùng bị giải thể vào giữa thập niên 1990. CODASYL được biết rộng rãi về định nghĩa COBOL của nó, nhưng nó cũng được kết hợp chăt chẽ với mô hình co sở dữ liệu mạng và ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) để xác định các sơ đồ cơ sở dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑