*

code density

The amount of space that an executable program takes up in memory. Code density is important in PDAs and handheld devices that contain a limited amount of memory.

mật độ mã
Lượng khoảng trống mà một chương trình thực thi chiếm trong bộ nhớ. Mật độ mã quan trọng trong các PDA và các thiết bị xách tay vốn có một lượng bộ nhớ giới hạn.


Published:

PAGE TOP ↑