*

code page

In DOS 3.3 and higher, a table that sets up the keyboard and display characters for various foreign languages.

trang mã
Trong DÓ phiên bản 3.3 và phiên bản cao hơn, một table vốn cài đặt các ký tự bàn phím và màn hính cho các ngôn ngữ khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑