*

cold boot

Starting the computer by turning power on. Turning power off and then back on again clears memory and many internal settings. Some program failures will lock up the computer again. In other cases, only a warm boot is required. See boot, warm boot and clean boot.

khởi động nguội
Khởi động máy tính bằng cách mở điện. VIệc tắt điện và sau đó mở lại lần nữa sẽ xóa bộ nhớ và nhiều cài đặt bên trong. Một số sự cố chương trình sẽ khóa máy tính và yêu cầu khởi động nguội để sử dụng lại máy tính. Trong các trường hợp khác, chỉ cần khởi động nóng. Xem boot, warm boot và clean boot.


Published:

PAGE TOP ↑