*

cold link

A method of copying information from one document (the source document) to another (the target document) so that the link can be uploaded. To updated. To update thelink, you choose a command that opens the source document, reads the information, and recopies the information if it has changed. See dynamic data exchange (DDE), hot link, interapplication communication (IAC), and System 7.

liện kết lạnh
Một phương pháp sao chép thông tin từ tài liệu này (tài liệu nguồn) sang tài liệu khác (tài liệu đích) sao cho có một mối liên kết này, bạn chọn dùng một lệnh để mở tài liệu nguồn, đọc thông tin đó, và sao chép lại thông tin này nếu nó đã bị thay đổi. Xem dynamic dât exchange (DDE), hot link, InterApplication Communication (IAC), và system 7.


Published:

PAGE TOP ↑