*

COLD(Computer Output to LaserDisk)

Replacing paper output with optical media. Insted of printing large paper reports, printed output is stored on optical disks and extracted online by users as necessary.

COLD(Computer Output to LaserDisk)
Thay thế đầu ra giấy bằng phương tiện quang học. Thay vì in các báo cáo bằng giấy lớn, dữ liệu xuất được in được lưu trữ trên các đĩa quang học và được trích trên trực tuyến bởi những dùng khi cần thiết.


Published:

PAGE TOP ↑