*

collaboration browsing

Synchronizing browser access to the same sites. As one user browses the Web, the other users trail along automatically and link to and view the same pages from their browsers.

collaboration browsing
Đồng bộ hóa sụ truy cập bộ trình duyệt đến các site tương tự. Khi một người dùng trình duyệt Web, những người dùng khác tự động chia vết và liên kết sang và xem các trang tương tự nhau từ các bộ trình duyệt của mình.


Published:

PAGE TOP ↑