*

collapsed backbone

A network configuration that provides a backbone in a cen tralized location, to which all subnetworks are attached. It is implemented in a router or switch that uses a highspeed backplane that can handle the simultaneous traffic of all or most all of its ports at full wire speed.

collapsed backbone
Một cấu hình mạng vốn cung cấp một mạng sinh sống tại một vị trí trung tâm mà tất cả mạng sinh sống tại một vị trí trung tâm mà tất cả mạng con được nối kết vào đó. Nó được thực thi trong một bộ dan đường hay bộ chuyển đổi có sử dụng một backplane (bản sao) tốc độ cao vốn có thể điều khiển sự lưu thông cùng một lúc của tất cả hoặc hầu hết các cổng của nó với tốc độ đường dây tối đa.


Published:

PAGE TOP ↑