*

collatong sequence

The sequence, or order, of the character set built into a computer. See ASCII and EBCDIC.

collatong sequence
Trình tự hay thứ tự của tập hợp ký tự được cài sẵn vào một máy tính. Xem ASCIIEBCDIC.


Published:

PAGE TOP ↑