*

collision

In local area networks, a garbled transmission that results from simultaneous transmissions by two or more workstations to the same network cable. See local area network (LAN).

xung đột
Trong mạng cục bộ đây là một trường hợp truyền thông bị trục trặc do có hai hoặc nhiều trạm công tác cùng phát vào một dây cáp công tác ở đúng cùng một thời điểm. Xem local area network (LAN).


Published:

PAGE TOP ↑