*

color cycling

In computer graphics, a technique that simulates animation by continuously changing color s rather than moving the objects. Also called color lookup table animation.

color cycling
Trong đồ họa máy tính, một kỹ thuật mô phỏng sự hoạt hình bằng cách thay đổi liên tục các màu thay vì di chuyển các đối tượng. Còn được gọi là sự hoạt hình bảng dò tìm màu.


Published:

PAGE TOP ↑