*

Color Graphics Adapter(CGA)

A bitmapped graphics display adapter for IBM PC compatible computers. This adapter displays four colors simultaneously with a resolution of 200 pixels horizontally and 320 lines vertically or displays one color with a resolution of 640 pixels horizontally and 200 lines vertically. CGAs can drive composite color monitors and RGB monitors, but screen resolution produced by CGA adapters is inferior to that of EGA and VGA adapters. See bitmapped graphic, composite color monitor, Enhanced Graphics Adapter (EGA), RGB monitor, and Video Graphics Array (VGA).

bộ điều hợp CGA
Bộ điều hợp hiển thị đồ họa ánh xạ bit dùng cho máy tính tương hợp IBM PC. Bộ điều hợp này hiển thị bốn màu đồng thời với độ phân giải 200 pixel chiều ngang và 320 dòng chiều dọc, hoặc hiển thị một màu với độ phân giải 640 pixel ngang và 200 dòng chiều dọc. Card CGA có khả năng điều khiển các màn hình màu loại tín hiệu tổng hợp và các màn hình loại RGB, nhưng độ phân giải kém hơn so với các bộ điều hợp EGA và VGA. Xem bitmapped graphic, composite color monitor, Enhanced Graphic Adapter (EGA), RGB monitor, và Video Graphics Array (VGA).


Published:

PAGE TOP ↑