*

color key

A technique for superimposing a video image onto another. For example, to float a car on the ocean, the car image is placed onto a blue background. The car and ocean images are scanned together. The ocean is made to appear in the resulting image wherever background (blue) exists in the car image. The ocean is cancelled wherever the car appears (no background).

color key
Một kỹ thuật để xếp chồng một ảnh video lên trên một ảnh video khác. Ví dụ, để làm nổi bật chiếc xe hơi lên trên đại dương, ảnh xe hơi được đặt lên trên một nền màu xanh dương. Ảnh xe hơi và ảnh đại dương được quét cùng với nhau. Đại dương xuất hiện trong ảnh vừa tạo ra ở bất cứ nơi nào mà nền (màu xanh dương) hiện hữu trong ảnh xe hơi. Đại dương được xóa tại bất kỳ vị trí nào mà xe hơi xuất hiện (không có nền).


Published:

PAGE TOP ↑