*

color model

The method used to represent color for display and printing. See RGB, CMYK, HSV, HLS, and YIQ.

color model
Phương pháp dùng để thể hiện màu để hiển thị và in. Xem RGB, CMYK, HSV, HLS, và YIQ.


Published:

PAGE TOP ↑