*

color scheme

A named collection of screen colors you can select from a menu to customize a program s onscreen appearance. In Microsoft Windows, you can choose Colors from the Control Panel to display the Color dialog box. You can choose from a variety of preset color schemes, which range from understated to gaudy. If Microsoft’s color schemes don’t suit you, you can individually paint the screen to your liking.

phương thức màu
Một tập hợp các màu trên màn hình, có tên gọi mà bạn có thê chọn từ trình đơn để thay đổi sự thể hiện màu trên màn hình của một chương trình. Trong Microsoft Windows, bạn có thể chọn dùng Colors từ Control Panel để làm xuất hiện hộp hội thoại Color, và trong hộp này bạn có thể chọn một trong hàng loạt các phương thức màu khác nhau đã được thiết lập trước. Nếu các phương thức màu của Microsoft không phù hợp đối với bạn, bạn có thể tô vẽ từng bộ phận trên màn hình theo ý thích của mình.


Published:

PAGE TOP ↑