*

color separation

Separating a picture by colors on order to make negatives and plates for color printing. Full color requires four separations: cyan, magenta, yellow and black (CMYK).

color separation
Tách một bức ảnh bằng các màu để tạo ra các âm bản và bản kẽm để in màu đầy đủ đòi hỏi bốn phần tách màu: màu lục lam, đỏ tía, vàng và đen (CMYK).


Published:

PAGE TOP ↑