*

color space conversion

Changing one color signal into another. It typically refers to converting YUV analog video into digital RGB video. See YUV.

color space conversion
Thay đổi một tín hiệu màu thành một tín hiệu màu khác. Nó thường ám chỉ việc chuyển đổi video tương đồng YUV thành video RGB kỹ thuật số. Xem YUV.


Published:

PAGE TOP ↑