*

color space

A 3D model of the three attributes of a color, which are hue, value and saturation (chroma).

color space
Một mô hình 3D gồm ba thuộc tính của một màu, đó là màu sắc, giá trị và độ bão hòa (sắc độ).


Published:

PAGE TOP ↑