*

column graph

In presentation and analytical graphics, a graph with vertical columns. Column graphs are commonly used to show the values of items as they vary at precise intervals over a period of time. The x axis (categories axis) is the horizontal axis. and the y axis (values axis) is the vertical axis. Such graphs are often called bar graphs, but technically speaking, bar graphs have horizontal bars.

đồ thị cột
Trong đồ họa biểu diễn và phân tích, đây là loại đồ thị có các cột đứng. Đồ thị cột thường được dùng để biểu diễn các giá trị khoản thời gian chính xác của một thời kỳ. Trục x (trục chủng loại) và trục ngang và trục y (trục giá trị) là trục đứng. Các đồ thị náy cũng hay được gọi là đồ thị dải, nhưng theo đúng cách nói kỹ thuật, đồ thị dải là đồ thị có các dải ngang.


Published:

PAGE TOP ↑