*

column indicator

In word processing programs, an onscreen status message that shows the current number pf horizontal spaces, or columns, the cursor has moved across the screen.

chỉ báo cột
Trong các chương trình xử lý từ, như Microsoft Word chẳng hạn, đây là một thông báo nằm trong dải chứa các trạng thái, dùng đểcho biết số lượng hiện hành các bước theo chiều ngang (các cột) mà con chạy đã di chuyển qua trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑